REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu

Opublikowano 1 marca 2016

Regulamin rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie

Rozdział I   Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do Punktu Przedszkolnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu przyjmowane są dzieci   w wieku od 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Świerzno.
 2. Liczebność oddziałów 3-latków i 4-latków uzależniona jest od warunków ergoekonomicznych pomieszczeń i nie może przekroczyć 12 osób w sali.
 3. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w pierwszej kolejności.
 4. Dowóz dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu zapewniony jest przez Organ Prowadzący (Gmina Świerzno).
 5. Pozostałe dzieci dowożone i odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są w terminie od 1 marca do 31 marca. Dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 7. Zapisy dzieci  prowadzi Dyrektor placówki lub na jego polecenie zatrudniony nauczyciel, lub pracownik administracji.
 8. Rodzice (opiekun prawny dziecka zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: „Kartę zapisu dziecka”
 9. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych obojga pracujących.
 10.  Dyrektor Szkoły może nie przyjąć dziecka, które ukończyło 3 rok życia, jeśli nie jest w pełni samoobsługowe.
 11. Brak miejsc powoduje nabór tylko do grup starszych.
 12. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
  • w pierwszej kolejności do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci:
   1. sześcioletnie
   2. rodziców zatrudnionych w tutejszej szkole lub punkcie przedszkolnym
   3. z rodzin zastępczych
   4. matek lub ojców samotnie je wychowujących
   5. matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   6. rodziców niezdolnych do pracy
   7. rodziców niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • w drugiej kolejności dzieci od 3 – 5 lat  wg kolejności:
   1. obojga pracujących rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy)
   2. rodzeństwo dzieci przyjętych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola w ubiegłym roku
   3. należące do rejonu
   4. pozostałe dzieci
 1. Istnieje możliwość zapisu dziecka 3-letniego, 4 –letniego i 5-letniego do Punktów Przedszkolnych w sąsiednich szkołach podstawowych, jeśli będą dysponowały wolnymi miejscami.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do Punktu Przedszkolnego dzieci jest mniejsza od liczby miejsc Dyrektor Szkoły  może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Powołana Komisja rekrutacyjna składa się z:
  • Dyrektora Szkoły
  • przedstawiciela Rady Pedagogicznej
  • przedstawiciela Rady Rodziców
 4. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor.
 5. Komisja rekrutacyjna:
  • pracuje od 1 kwietnia do 30 kwietnia
  • po 14 kwietnia następuje wywieszenie listy dzieci przyjętych na drzwiach szkoły, punktu przedszkolnego, stronach internetowych szkoły i Urzędu Gminy Świerzno
  • do 20 kwietnia rozpatrzenie odwołań rodziców/opiekunów prawnych od decyzji komisji rekrutacyjnej
  • do 25 kwietnia przekazanie rodzicom decyzji ( w formie pisemnej bądź ustnej) dotyczących odwołań
  • prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji – protokoły z posiedzeń
 6. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się zainteresowanym do wiadomości  w wyznaczonym miejscu  tj. w sekretariacie szkoły lub sali zajęć w budynku przedszkola w terminie niezwłocznym po zakończeniu pracy komisji tj. 30 kwietnia.
 7. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora  w terminie od 20 kwietnia.
 8. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań do 25 kwietnia.
 9. Tak podjęta decyzja przez Dyrektora  jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

Rozdział II  Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców podań lub „Kart zapisu dziecka” oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej szkoły, w której mieści się Punkt  Przedszkolny  oraz Urzędu Gminy Świerzno.

Rozdział III   Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
  1. „Karta zapisu”
  2. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb (opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, orzeczenia lub diagnozy)
 2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej to:
  1. imienny wykaz zgłoszonych dzieci
  2. „Kart zapisu”
  3. inne dokumenty złożone przez rodziców
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia do którego załącza:
  1. listę dzieci przyjętych
  2. listę dzieci nie przyjętych

Rozdział IV    Zadania Dyrektora

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
  1. wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji
  2. udostępnienie regulaminu rekrutacji
  3. wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji (zebranie z osobami zainteresowanymi)
  4. wydawanie i przyjmowanie „Kart zapisu” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców
  5. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
   • datę urodzenia dziecka
   • miejsce zamieszkania dziecka
   • nr pesel
   • pracę rodziców
  6. sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci – z podziałem dzieci na grupy wiekowe – zawierającego następujące informacje:
   • nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
 2. Uczestniczenie w pracach Komisji rekrutacyjnej.
 3. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego.

Rozdział V   Przepisy końcowe

 1. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obowiązku przedszkolnego.
 3. Dodatkowej rekrutacji w ciągu roku szkolnego nie prowadzi się.
 4. Jeśli zwolni się miejsce istnieje możliwość przyjęcia dziecka z listy rezerwowej na zasadach opisanych w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

Niniejszy „Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu, został zmieniony w związku z Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

Traci moc „Regulamin rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu z marca 2014 roku.

Regulamin Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Gostyniu

Punkt Przedszkolny mieszczący się przy Szkole Podstawowej, podzielony na grupy wiekowe jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Punktu Przedszkolnego oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin  i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Podstawa prawna:

a)       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z zm./

b)       Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy w Świerznie z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały „Organizacja Punktów Przedszkolnych w Gminie Świerzno

Regulamin Punktu Przedszkolnego wprowadza się w życie z myślą, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny oraz  społeczno – emocjonalny. Przestrzeganie go przez obie zainteresowane strony stworzy naszym wychowankom/przedszkolakom idealne warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 1 marca 2016 roku

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Opiekunów prawnych)

Rodzice (Opiekunowie prawni) mają prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Punktu  Przedszkolnego oraz z Programu Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
 2. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych płatnych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 4. Wyrażania opinii na temat pracy Punktu Przedszkolnego.
 5. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne.
 6. Aktywnego włączania się z życie Punktu Przedszkolnego.
 7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.
 8. Rodzice (Opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora, w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.
 9. Pomocy ze strony Punktu Przedszkolnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Uzyskiwaniu informacji pogłębiających ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną.
 11. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, psychologiem
 12. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Punktu Przedszkolnego.

Obowiązki Rodziców (Opiekunów prawnych):

 1. Udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 2. Regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Przyprowadzanie dziecka 3 i 4 letniego do godziny 8.00
 4. Odbieranie dziecka  do godziny 13.00
 5. Natychmiastowy odbiór dziecka, w przypadku zgłoszenia przez wychowawcę grupy złego samopoczucia lub choroby dziecka.
 6. Przyprowadzanie do Punktu Przedszkolnego dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.
 7. Terminowe wnoszenie opłat na Radę Rodziców, składek ustalonych z wychowawcą grupy
 8. Troszczenie się o fizyczny i duchowny rozwój dziecka.
 9. Respektowanie czasu pracy Punktu Przedszkolnego podczas odbierania dzieci.
 10. Pokrycia kosztów zakupu i napraw urządzeń zniszczonych przez dziecko.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:

 1. Właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 7. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych.
 8. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcia „gotowości szkolnej”.
 9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość.
 10. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa.
 11. Wprowadzania w kulturę bycia.
 12. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego jest:

 1. Współdziałanie z nauczycielami/wychowawcami poszczególnych grup w procesie wychowania i nauczania.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalne zwracanie się do innych: używanie form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam)
 8. Zdyscyplinowane zgłaszanie się do zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 10. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 11. realizacji zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Punktu  Przedszkolnego oraz z Programu Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym oddziale z podziałem na grupy wiekowe (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki).
 12. Uczestniczenia w zabawach w Sali i na świeżym powietrzu zgodnie z zasadami, w szczególności w sposób zapewniający własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo rówieśników.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02.09.2019 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 • 17.09.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 19.09.2019 Wybory do SU
 • 23.09.2019 Sprzątanie świata
 • 14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej
 • 28.10.2019 Dzień obcojęzyczny
 • 08.11.2019 Apel z okazji Dnia Niepodległości
 • 19.11.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 29.11.2019 Andrzejki
 • 01.12.2019 Światowy dzień walki z AIDS

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości