Nasze zdjęcia

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

PODZIĘKOWANIE

Żegnając się z Państwem - Szanowni Rodzice- dziękuję za wieloletnią współpracę, życzliwość i wiele ciepłych słów. Radzie Rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów, szkoły i sołectwa. To dzięki Wam nasi uczniowie otrzymali nagrody książkowe i prezenty pożegnalne. Uczniom życzę wielu sukcesów w nowej szkole. Pamiętajcie, że jesteście i zawsze będziecie wychowankami naszej szkoły - Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim pracownikom szkoły.

Jolanta Kreja - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu

Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

14. Zabrania się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

Daty i godziny

Terminy:

1)   język polski                        –  16 czerwca 2020 r. (wtorek)     –   godz. 9:00.
2)   matematyka                      –  17 czerwca 2020 r. (środa)        –    godz. 9:00
3)   język obcy nowożytny       –  18 czerwca 2020 r. (czwartek)   –    godz.9:00

Czas trwania egzaminu
egzamin z języka polskiego - 120 minut
egzamin z matematyki - 100 minut
egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut.
W przypadku osób, które mają przyznane dostosowania,  czas trwania egzaminu zostanie wydłużony do:
 180 minut z języka polskiego,
 150 minut  z matematyki,
 135 minut z języka obcego nowożytnego

Przybory na egzamin ósmoklasisty:

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2.Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Wyniki szkolnego konkursu zorganizowanego z okazji obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI

konkurs konkurs konkurs
Więcej zdjęć ... 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs polegający na wykonaniu plakatu o tematyce ekologicznej.

I miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Hania Sucharska.

I miejsce w klasach V-VIII zajęły ex aequo: Wanessa Dąbrowska, Amelia Magalska i Marysia Dąbrowska

Serdecznie gratulujemy!

Strona 1 z 127

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe