• Dyrektor   ( 1 Artykuł )
 • Rada Pedagogiczna   ( 2 artykułów )
 • Rada Rodziców   ( 2 artykułów )

  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  w wyborach. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym,
  Do kompetencji Rady Rodziców należy min.:

  • Reprezentowanie ogółu  rodziców  szkoły i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły;
  • Opiniowanie planu finansowego szkoły, projektów, innowacji, istotnych spraw dla szkoły;
  • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;
  • Działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
  • Działanie na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, gromadzenie funduszy i zasad ich użytkowania;
  • Wnioskowanie do dyrektora, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły;
  • Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły;
  • Określenie struktur działania ogółu rodziców.

   

  Regulamin Rady Rodziców do pobrania

 • Pedagog szkolny   ( 2 artykułów )

  Pedagog szkony - pani Kamila Magneska-Myrunka - przyjmuje w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 • Samorząd Szkolny   ( 2 artykułów )

  Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

  Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

  Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe