Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu


Regulamin zawiera:

 1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego
 3. Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego
 4. Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 5. Tryb podejmowania uchwał
 6. Finanse Samorządu Uczniowskieg
 7. Dokumenty SU
 8. Zadania opiekuna SU
 9. Postanowienia końcowe
Rozdział I
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art. 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Art. 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c.       prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
d.      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e.       prawo do akceptacji nauczyciela będącego opiekunem SU.
 
Art. 5. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.
 
Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1.      Samorząd Klasowy w składzie:
a.       Przewodniczący Klasy,
b.      Zastępca Przewodniczącego,
c.       Skarbnik,
2.      Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Członkowie
Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1.      Samorząd Klasowy:
a.       reprezentuje klasę na zewnątrz,
b.      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
c.       wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy.
2.      Rada Samorządu Uczniowskiego:
a.       uchwala regulamin SU,
b.      podejmuje uchwały w sprawie zmian w regulaminie,
c.       podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d.      ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok szkolny i czuwa nad jego realizacją,
e.       kieruje pracą SU,
f.       dokonuje wyboru opiekuna SU,
g.      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
h.      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.
 
Rozdział III
Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
 
Art. 9. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
Art. 10. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
Art. 11. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
a.       uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów,
b.      posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Art. 12. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z opiekuna Samorządu oraz dwóch uczniów wybranych w jawnym głosowaniu na zebraniu Przewodniczących Klas. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
Art. 13. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a.       przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b.      przygotowanie wyborów,
c.       przeprowadzenie wyborów,
d.      obliczanie głosów,
e.       sporządzenie protokołu,
f.       ogłoszenie wyników wyborów.
Art. 14. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Art. 15. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
Art. 16. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
Art. 17. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 
Rozdział IV
Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 18. Kadencja Opiekuna SU trwa 2 lata.
Art. 19. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.
Art. 20. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.
 
 
 
 
 
Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał
 
Art. 21. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
Art. 22. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.
Art. 23. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.
 
Rozdział VI
Finanse Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 24. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
Art. 25. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.
Art. 26. Samorząd szkolny może uzyskiwać dochody:
a.       ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,
b.      ze sprzedaży gazetki szkolnej,
c.       z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.,
d.      ze środków przekazanych przez sponsorów,
e.       z innych źródeł.
 
Rozdział VII
Dokumenty Samorządu Uczniowskiego
 
Art. 27. Dokumentację SU tworzą:
a.       Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b.      zeszyt protokołów,
c.       księga ewidencji dochodów i wydatków,
d.      plan pracy,
e.       sprawozdania z działalności za I i II semestr.
Rozdział VIII
Zadania Opiekuna SU
 
Art. 28. Opiekun SU czuwa nad całokształtem pracy SU.
 
Art. 29. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 
Art. 30. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
Art. 31. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu przewodniczących.
Art. 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

Kalendarz szkolny 2018/19

 • 07.05.2019 Konkurs Historyczny
 • 20.05.2019 Gminny Bieg przełajowy
 • 24.05.2019 Dzień Rodziny-przedszkole
 • 30.05.2019" Dzień Języków obcych"
 • 06.06.2019 Dzień Patrona Szkoły
 • 07.06.2019 „Ja nie czytam, ja czytam”
 • 07.06.2019 Turniej „Z wodą za pan brat”
 • 11.06.2019 Posiedzenie RPP
 • 18.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU- przedszkole
 • 19.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości