Statut Szkoły

Spis treści

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE …......................................................6

DZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY ….......................................................9

§ 4.1. Główne cele szkoły …................................................................................9

§ 5.1. Formy realizacji zadań szkoły....................................................................16

DZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE..................................17

§ 7.1. Przepisy ogólne.........................................................................................17

§ 8.1. Dyrektor szkoły.........................................................................................18

§ 10.1. Rada Pedagogiczna..................................................................................22

§ 11.1. Samorząd Uczniowski.............................................................................24

§ 12.1. Rada Rodziców.........................................................................................25

§ 13. 1.Zasady współdziałania organów szkoły...................................................26

§ 14.1. Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły....................27

DZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY................................................27

§ 15.1. Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne...........................27

§ 22.1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej...........................31

§ 23.1. Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły..............33

§ 24.1. Organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych..............................33

§ 25.1. Organizacja indywidualnego nauczania...................................................35

§ 27.1. Organizacja świetlicy szkolnej.................................................................38

§ 28.1. Organizacja stołówki szkolnej.................................................................40

§ 29.1. Organizacja biblioteki..............................................................................40

§ 32.1. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę....................................................................43

§ 35.1. Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego.......................47

§ 36.1. Organizacja wolontariatu w szkole..........................................................48

§ 37.1. Działalność innowacyjna szkoły..............................................................49

§ 38.1. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów.................................................50

§ 41.1. Pomoc materialna dla uczniów.................................................................52

§ 42.1. Zasady organizacji zespołów nauczycielskie...........................................52

§ 43.1. Zespoły nauczycielskie............................................................................53

DZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY........................55

§ 47.1. Przepisy ogólne........................................................................................55

§ 48.1. Prawa i obowiązki nauczycieli.................................................................55

§ 49.1. Zadania wychowawcy oddziału...............................................................57

§ 53.1. Zadania nauczycieli specjalistów.............................................................60

§ 59.1. Zadania nauczycieli bibliotekarzy............................................................62

§ 60.1. Zadania obsługi i administracji................................................................63

DZIAŁ VI. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO

OCENIANIA UCZNIÓW.................................................................66

§ 61. 1. Ogólne zasady oceniania.........................................................................66

§ 68.1. Ocenianie uczniów w klasach I – III........................................................73

§ 70. 1. Klasyfikowanie uczniów.........................................................................74

§ 75.1. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania......................................77 § 76.1. Egzaminy klasyfikacyjne.........................................................................79

§ 77.1. Egzamin poprawkowy..............................................................................80

§ 78.1. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami.................................................................................82

§ 79.1. Promowanie ucznia..................................................................................84

§ 83.1. Zasady oceniania zachowania uczniów....................................................85

§ 86.1 Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów...................................90

DZIAŁ VII. UCZNIOWIE..................................................................................91

§ 89.1. Prawa i obowiązki ucznia.........................................................................91

§ 90.1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia....................94

§ 91.1. Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb

wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody......................................................95

§ 93.1. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów

oraz tryb odwołania się od kary...........................................................................97

§ 94.1. Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły..............101

DZIAŁ VIII. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO..............102

§ 95.1. Ogólne zasady działania oddziału przedszkolnego...............................102

§ 96.1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego................................................103

§ 97.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym.....105

§ 98.1. Bezpieczeństwo w oddziale przedszkolnym..........................................106

§ 99.1. Zadania nauczyciela...............................................................................106

§ 100.1.Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym........................108

§ 101.1.Prawa i obowiązki rodziców.................................................................108

DZIAŁ IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO.......................................................................................111

§ 102.1. Ogólne zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego.....................111

§ 103.1. Cele i zadania punktu przedszkolnego.................................................112

§ 104.1. Bezpieczeństwo w punkcie przedszkolnym.........................................113

§ 105.1. Zadania nauczyciela.............................................................................113

§ 106.1. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym.......................115

§ 107.1. Prawa i obowiązki rodziców................................................................115

DZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE....................................................117

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA BRZECHWY W GOSTYNIU

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.);

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198);

 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, ze zm.);

 4. niniejszego statutu.

 1. Szkoła nosi imię: Jana Brzechwy. Ustala się Dzień Patrona na 6 czerwca

 2. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się pod adresem Gostyń 5.

 3. Do obwodu szkoły należą uczniowie z następujących miejscowości: Gostyń, Sulikowo, Rybice, Trzebieradz, Dąbrowa, Redliny.

 4. Organem prowadzącym jest Gmina Świerzno. (Urząd Gminy Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno).

 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 6. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu.

 7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

 8. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy.

 9. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu.

 10. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu.

 11. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Świerzno, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Świerzno.

 12. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor szkoły w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.

 13. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 2. 1.Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

  1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;

  2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne i Punkt Przedszkolny.

 3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

 4. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy przedlekarskiej.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Gostyniu;

 2. dyrektorze szkoły lub dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu;

 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę w Świerznie;

 4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

 5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;

 6. ustawie o Radzie Dialogu Społecznego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. poz. 1240);

 7. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;

 8. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 10. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, ze zm.);

 11. Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);

 12. Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.);

 13. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)

 14. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

 15. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
  w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

 16. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
  i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

 17. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 18. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub8 elektroniczną;

 19. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

 20. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 21. pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno - wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 22. Dziennik lekcyjny- należy przez to rozumieć elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych.

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1

Główne cele szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

 1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.

 2. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:

 1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;

 4. dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie
  z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;

 5. umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

 6. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;

 7. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny;

 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.

 2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:

 1. tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

 2. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
  w obrzędach religijnych;

 3. tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;

 4. równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;

 5. wdrażanie do samorozwoju;

 6. wprowadzanie dziecka w świat wiedzy;

 7. przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia.

 1. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

 1. obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących tej pomocy;

 2. w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

 3. mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

 4. organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem- terapeutą.

 1. rozwija zainteresowania uczniów organizując:

 1. koła zainteresowań;

 2. koła przedmiotowe;

 3. zajęcia sportowe;

 4. zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

 5. zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych.

 1. sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:

 1. prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;

 2. organizuje zajęcia integracyjne;

 3. zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki;

 4. współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; celem udzielania rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży;

 5. współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku

 6. współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo: policją i strażą;

 7. gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej;

 8. umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego;

 9. umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej;

 10. organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;

 11. organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

 12. organizuje zajęcia socjoterapeutyczne;

 1. zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

 1. ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole;

 2. organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę;

 3. stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu szkoły;

 4. sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami;

 5. ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

 6. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

 7. organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.;

 8. równomierne rozkładanie liczby godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć;

 9. zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

 10. zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;

 11. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie;

 12. przestrzeganie praw ucznia;

 13. prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązania problemów;

 14. kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;

 15. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;

 16. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat, prowadzonych przez trenerów z firm edukacyjnych;

 17. sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:

 • wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

 • zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;

 • przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 • współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;

 • zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;

 • ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;

 1. powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:

 1. ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;

 2. pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

 3. warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców przez firmy edukacyjne.

 1. prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:

 1. rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;

 2. udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów.

 1. kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji
  i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka poprzez:

 1. organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;

 2. udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;

 3. udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;

 4. zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami
  i zasadami, instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;

 5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

 1. zapewniania każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:

 1. organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 2. realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;

 3. sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

 4. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej;

 5. tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;

 6. współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej;

 7. bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły;

 8. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

 1. organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:

 1. zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;

 2. kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

 3. uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

 4. uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;

 5. wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej (kiedy zostanie powołana);

 6. kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność
  i potrzeby innych;

 7. organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz
  z instytucjami działającymi na rzecz innych osób.

 1. prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:

 1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;

 2. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;

 3. promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska;

 1. realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:

 1. diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;

 2. udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;

 3. prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
  i predyspozycji;

 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują: dyrektor, nauczyciele przy współpracy
  z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.

 2. Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:

 1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;

 2. umożliwianie uczniom poznania podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;

 3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;

 4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym;

 5. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z dydaktycznego punktu widzenia;

 6. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawczo profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz zajęć pozalekcyjnych.

 2. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

 1. uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

 2. udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy ujętej w ust. 11 jest pedagog szkolny.

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

§ 5. 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój organizacyjny.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 2. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;

 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;

 5. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne,
  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
  o systemie oświaty,
  np. naukę religii/etyki organizowaną na życzenie rodziców.

 2. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

 4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,
  za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  i rady rodziców.

§ 6. 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV-VIII w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina lekcyjna tych zajęć trwa 45 minut.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.

 2. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych dla ucznia, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ramowych planach nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 3. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich.

 4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.

 5. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 6. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

 7. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 7. 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;

 2. rada pedagogiczna;

 3. samorząd uczniowski;

 4. rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

Rozdział 2

Dyrektor szkoły

§ 8. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

 2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

 4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 6. występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

 7. przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym;

 8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole;

 9. sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

 10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

 11. zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;

 12. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 13. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 14. przewodniczenie radzie pedagogicznej;

 15. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;

 16. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
  z odrębnymi przepisami prawa;

 17. o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie;

 18. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

 19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.

 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 3. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4.

 4. Dyrektor ma prawo do wydawania zarządzeń we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły oraz właściwej organizacji szkoły.

 5. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 9. 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole, które wynikają z potrzeb szkoły.

 1. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

 1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

 2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół;

 3. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

 4. zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

 1. kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

 2. decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

 3. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

 4. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

 5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

 6. sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

 7. odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

 8. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

 9. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

 10. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

 11. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 12. organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

 13. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

 14. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

 15. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

 16. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument;

 17. organizacja i dbałość o właściwy przebieg egzaminu w klasie VIII;

 18. stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 19. występowanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

 20. radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

 21. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

 22. wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;

 23. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;

 24. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

 25. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

 26. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

 27. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

 28. ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 29. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

 30. ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;

 31. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu zadań określonych w ust.3 współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 2. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze zarządzeń oraz na tablicy informacyjnej.

Rozdział 3

Rada pedagogiczna

§ 10. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 6. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 2. eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 3. skreślenia z listy uczniów.

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;

 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

 3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

 2. projekt planu finansowego szkoły;

 3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 5. dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

 6. zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt się nie zgłosił;

 7. ustalenie dodatkowych dni wolnych;

 8. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Rozdział 4

Samorząd uczniowski

§ 11. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów a także innych osób oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

 6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia. Pracę rzecznika określa Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej.

 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii samorządu.

 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu, o których mowa w
  § 4 ust. 5 pkt 10.

 3. Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania radę wolontariatu.

 4. Rada wolontariatu podejmuje działania z dyrektorem szkoły.

 5. Strukturę wolontariatu i sposób jej wyłaniania określa regulamin samorządu.

Rozdział 5

Rada rodziców

§ 12. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 23 niniejszego statutu;

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 4. opiniowanie projektów eksperymentów;

 5. typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rozdział 6

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 13. 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

 1. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze sobą w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 2. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

 3. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.

 4. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej
  w formie ustnej na jej zebraniu.

 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków obowiązującą w szkole.

 8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 9. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły,
  z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w
  § 14 niniejszego statutu.

Rozdział 7

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

§ 14. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:

 1. dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;

 2. dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;

 3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

 4. dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, wybierany przez dany organ, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 3. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

§ 15. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 3. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 lit a

§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasach I-III nie może być większa niż 25.

 1. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 20.

 1. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 2. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

§ 17. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

 1. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły uwzględniając ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

 4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

 5. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.

 7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

 8. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26-osobowych.

§ 18. 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami i zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

§ 19. 1. W szkole organizuje się naukę religii lub etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.

 1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szkoły.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

 3. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają na to zgodę.

 4. Zgoda wyrażona jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 5. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 6. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

 7. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 14 dni wcześniej.

 8. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

 9. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują
  nauczyciele religii.

 10. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 20. 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 1. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

 2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 3. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

 4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 21. 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

 1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli
  ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.

 2. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.

 3. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.

 4. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem słabym i zdolnym, prowadzą dokumentację w postaci: zeszytu lub dziennika z wykazem uczniów uczęszczających na konkretne zajęcia wraz z tematem przeprowadzonych zajęć.

 5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej.

 8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej oraz po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów uczestniczących w nich, poza terenem szkoły.

 9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 5., z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.

 10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 5. jest obowiązany zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez okolicznościowych i zajęć pozalekcyjnych.

 11. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w dziennikach zajęć innych.

 12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot ( zewnętrzny ), za bezpieczeństwo uczniów
  i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.

Rozdział 2

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 22. 1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

 1. niepełnosprawności;

 2. niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

 3. szczególnych uzdolnień;

 4. specyficznych trudności w uczeniu się;

 5. zaburzeń komunikacji językowej;

 6. choroby przewlekłej;

 7. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

 9. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

 10. z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.

 1. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 2. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
  i nieodpłatne.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 5. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący
  w szkole.

 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

 1. rodzicami ucznia;

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. psychologiem i pedagogiem szkolnym;

 5. organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 2. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

 3. logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

 4. zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli dysleksji rozwojowej.

 2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 3

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

§ 23. 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb

rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb

i problemów występujących w społeczności szkolnej.

 1. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.

 4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.

 5. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

Rozdział 4

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 24. 1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.

 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
  do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 ust.1, pkt 17.

 2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

 1. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

 3. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. warunki do nauki, środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

 3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach;

 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

 5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

 6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności:

 1. zakres i sposób wymagań edukacyjnych dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;

 1. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 2. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 4. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:

 1. w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

 2. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów;

 2. rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, w zależności od potrzeb;

 3. zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia.

Rozdział 5

Organizacja indywidualnego nauczania

§ 25. 1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do szkoły, zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem.

 1. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz
  z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.

 3. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 4. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

 6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.

 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie.

 9. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

§ 26. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.

 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 5. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzice lub nauczyciel.

 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 7. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 8. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

 9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

 1. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 2. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 76.

Rozdział 6

Organizacja świetlicy szkolnej

§ 27. 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole pomimo nietrwania zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na potrzebę organizacji dojazdu do i ze szkoły albo ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.

 1. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:

 1. bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

 2. pomoc w nauce;

 3. odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

 1. Świetlica w szczególności organizuje:

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

 2. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

 3. pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;

 4. wyrównywanie szans edukacyjnych;

 5. zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

 6. gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

 7. warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
  kultury życia codziennego;

 8. zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia;

 9. zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;

 10. zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

 11. udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;

 12. współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;

 13. współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 1. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.

 2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

 3. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.

 4. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze,
  plastyczno–techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia
  rekreacyjno–sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.

 5. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.

 7. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.

 8. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.

 9. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie, o ile zaistnieje taka potrzeba.

 10. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.

 11. W szkole może funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna – po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 7

Organizacja stołówki szkolnej

§ 28. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka.

 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne i nieodpłatne.

 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, ustala dyrektor szkoły w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Koszt posiłku ustala firma caterringowa wyłoniona w drodze przetargu przez organ prowadzący.

 3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2.:

 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się w szkole jedną przerwę obiadową o godzinie 11. 20 dla uczniów klas I- VIII.

Rozdział 8

Organizacja biblioteki

§ 29. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki.

 1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.

 2. Kierunkami pracy biblioteki jest:

 1. zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz pracy twórczej,

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu oraz kanału komunikacyjnego

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,

6) współpraca z dyrektorem szkoły w sprawie unowocześnienia bazy dydaktycznej

 1. W skład biblioteki wchodzą:

 1. wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;

 2. czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

 1. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 30. 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły, są one dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.

 1. Bibliotekę prowadzą nauczyciele-bibliotekarze, których zadaniem jest:

 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym:

 1. udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do klas, świetlicy,

 2. prowadzenie działalności informacyjnej, wizualnej i audiowizualnej zbiorów i czytelnictwa,

 3. udzielanie porad w doborze literatury,

 4. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

 1. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł w tym:

 1. udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych pomocy dydaktycznych,

 2. realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narządzi IT,

 3. wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu,

 4. udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem do Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji

 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się w tym:

 1. informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa,

 2. organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania z biblioteki,

 3. organizowanie spotkań autorskich,

 4. zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych,

 5. propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo.

 1. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 2. organizowanie wystaw tematycznych,

 3. udział w wydarzeniach kulturalnych- wycieczki do kina, teatru, muzeum,

 4. upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

 5. współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych.

§ 31. 1. Biblioteka współpracuje z:

 1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;

 2. nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;

 3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

 4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji
  o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;

 5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;

 6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

 1. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

Rozdział 9

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

§ 32. 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.

 1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

 2. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole.

 3. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.

 5. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.

 6. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.

 7. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.

 8. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego.

 9. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.

 10. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

§ 33. 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów
przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.

 1. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.

 2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia
  z wyjątkiem:

 1. uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. 7.20 - 7.45 oraz 11.35- 15.00 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej niż przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy;

 2. uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
  z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.

 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:

 1. nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;

 2. za uczniów przebywających na przerwach nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia;

 3. za uczniów przebywających podczas przerw w sali lekcyjnej nauczyciel, który wyraził na to zgodę;

 4. za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej.

 1. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia.

 2. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły:

 1. na prośbę przekazaną telefonicznie przez rodzica lub pisemną dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych w regulaminie zwalniania uczniów z zajęć (po wypełnieniu karty zwolnienia), z tym, że od tej chwili opuszczenia przez ucznia szkoły odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;

 2. może zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej, wychowawcy, pedagoga i dyrektora. W tym wypadku:

 1. niezwłocznie zawiadamia rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami zapisanymi w regulaminie zwalniania uczniów – (obowiązuje karta zwolnienia z zajęć).

 1. Ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.

 2. W chwili wyjścia przez uczniów z budynku, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.

 3. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń, który oczekuje na zajęcia pozalekcyjne , ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy z zastrzeżeniem ust.27.

 4. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

 5. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.

 6. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
  z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.

 7. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.

 8. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być zgłoszona.

 9. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.

 10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.

 11. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie
  w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.

 12. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poprzez zapytanie do kogo i w jakim celu osoba przyszła do szkoły.

 13. Pracownik niepedagogiczny ma obowiązek przyprowadzić osobę nieznaną do nauczyciela lub dyrektora.

 14. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych, wchodzi się do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przez wejście główne, a do punktu przedszkolnego przez wejście boczne.

 15. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.

 16. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 17. Dyrektor lub inny nauczyciel w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.

 18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony telefon, tablet i inne urządzenia. Fakt kradzieży dyrektor szkoły zgłasza na Policję.

 19. Uczniom zabrania się wchodzenia na parking dla pracowników szkoły.

 20. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren szkoły. Uczniowie zamieszkujący miejscowość, w której znajduje się szkoła przychodzą i wychodzą ze szkoły samodzielnie.

 21. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 22. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

 23. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia
  w ramach środków finansowych szkoły na wniosek rodzica lub nauczyciela,
  w uzasadnionych przypadkach.

§ 34. 1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami.

 1. Rejestr i podgląd kamer znajdują się w wybranych pomieszczeniach szkoły oraz w gabinecie dyrektora.

Rozdział 10

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 35. 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

 1. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.

 1. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.

 2. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.

 3. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.

 4. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Rozdział 11

Organizacja wolontariatu w szkole

§ 36. 1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Klubu Wolontariusza zwanego dalej Klubem.

 1. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

 2. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza na rzecz innych.

 3. Uczniowie zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w wolontariacie.

 4. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 1. środowisko szkolne;

 2. środowisko pozaszkolne.

6. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do klubu, zakres działania klubu
i realizowanych zadań określa program Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu, i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariackich. Wzór porozumienia i inne szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania klubu reguluje Regulamin Klubu.

 2. .Działalność wolontariacka jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

 3. Wyznaczaniem kierunków prac Klubu, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań zajmuje się koordynator, którego wyznacza dyrektor. Do jego głównych obowiązków należy:

1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja;

2) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza;

3) nadzorowanie pracy wolontariuszy;

4) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy;

5) określenie warunków współpracy;

6) dopilnowanie wszelkich formalności, w tym między innymi ubezpieczenie;

7) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami;

8) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza.

10. Szkolny Klub Wolontariatu działa na rzecz dwóch grup docelowych:

 1. rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem, np. z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa);

 2. lokalnych instytucji i organizacji.

  11. W Klubie Wolontariatu przeprowadza się szkolenia: podstawowe na temat praw i obowiązków wolontariuszy, czym jest wolontariat oraz motywacyjne, które może poprowadzić opiekun klubu lub samorządu.

 1. Koordynator we współpracy z wolontariuszami opracowuje plan działania szkolnego klubu w celu usystematyzowania jego pracy.

Rozdział 12

Działalność innowacyjna szkoły

§ 37. 1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.

 1. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

 2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

 3. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe
  i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły.

 4. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.

 5. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.

 6. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.

 7. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,
  z którymi
  autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.

 8. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:

 1. pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;

 2. pisemnej pozytywnej opinii rady pedagogicznej;

 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

9. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji, którą przeprowadzają nauczyciele realizujący innowację. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.

 1. Nadzór nad realizacją innowacji prowadzi dyrektor.

Rozdział 13

Współpraca szkoły z rodzicami uczniów

§ 38. 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów poprzez:

 1. organizację zebrań rodziców z wychowawcami poszczególnych oddziałów wg harmonogramu przedstawionego przez wychowawcę rodzicom na początku roku szkolnego;

 2. prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

 3. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych;

 4. włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 5. włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

 6. udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

 7. możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
  i zrozumienia dla innych,
  nie dyskryminując innych z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, pozycję ekonomiczną;

 2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

 3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

 4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

 5. wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;

 6. żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;

 7. pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

 8. zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
  z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;

 9. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

 10. do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

4) przekazywania wszelkich informacji nauczycielom związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

 1. poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

 4. poinformowania szkoły telefonicznie lub pisemnie o nieobecności ucznia powyżej trzech dni.

 1. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:

 1. objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;

 2. odroczenie obowiązku szkolnego;

 3. przyspieszenie obowiązku szkolnego;

 4. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;

 5. objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;

 6. realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

 2. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.

 3. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę e-mailową szkoły.

§ 39. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 40. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 14

Pomoc materialna dla uczniów

§ 41. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego

 1. Świadczeniami pomocy materialnej są:

 1. stypendium szkolne w ramach pozyskanych środków;

 2. wyprawka szkolna.

Rozdział 15

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

§ 42. 1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły, dyrektor szkoły tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.

2. Spotkania zespołów są protokołowane.

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi szkoły propozycje:

 1. jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas I-III;

 2. jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału – dla uczniów klas IV-VIII;

 3. materiałów ćwiczeniowych.

 1. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala szkolny zestaw programów nauczania.

 2. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala:

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

Rozdział 16

Zespoły nauczycielskie

§ 43. 1. W szkole działają zespoły wychowawcze oddziałów, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

 1. Do zadań zespołu wychowawczego oddziału należy:

 1. ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

 2. opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych;

 3. rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału;

 4. opracowanie kalendarza imprez do 30 września danego roku szkolnego.

§ 44. 1. Nauczyciele tworzą zespoły klas 0 - III, IV-VIII.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez dyrektora.

 2. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania;

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 45. 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

 1. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

 1. wychowawcy klas z każdego rocznika szkolnego;

 2. w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;

 2. ocena sytuacji wychowawczej szkoły;

 3. wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej;

 4. opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

§ 46. 1. W szkole działa zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Do zadań zespołu należy:

 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym uzdolnienia;

 2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 3. zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla ucznia posiadającego opinię;

 4. plan działań będzie przygotowany również dla ucznia, który został zdiagnozowany i zakwalifikowany do różnych form pomocy przez nauczycieli czy szkolnych specjalistów.

 1. Zespół co najmniej dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 47. 1.Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć stosuje się art. 15 ustawy Prawo oświatowe.

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.

3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela przygotowuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły przedkłada nauczycielowi przygotowany zakres obowiązków.

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 48. 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

 1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;

 2. swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

 3. wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno - wychowawczego;

 4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
  w związku z pełnieniem funkcji służbowych;

 6. pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

 1. zapewnienie warunków do rozwoju ucznia;

 2. zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;

 3. zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych;

 4. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

 5. kształtowanie umiejętności swoich oraz uczniów w zakresie posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;

 6. udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów i sukcesów;

 7. uwzględnianie w swojej pracy udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 8. zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

 9. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;

 10. precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;

 11. przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;

 12. pełna realizacja podstawy programowej;

 13. przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na temat wskazanych praw;

 14. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;

 15. realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 16. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, specjaliście;

 17. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;

 18. ochrona danych osobowych swoich uczniów;

 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
  i zaleceniami dyrektora szkoły.

  3. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;

2) uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej;

3) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej;

4) sprawuje dyżury podczas przerw, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;

5) odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;

 1. przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole;

 2. przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń
  i wskazówek przez dyrektora szkoły;

 3. uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 4. przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego;

 5. stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 6. poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim;

 7. niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole o grożącym im niebezpieczeństwie;

 8. współpracuje z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 3

Zadania wychowawcy oddziału

§ 49. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

 1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

 2. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.

 3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 50. 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału;

 2. diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;

 3. rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;

 4. podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny;

 5. kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;

 6. nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

 7. informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych lub wychowawczych;

 8. informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;

 9. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły;

 10. przedstawienie diagnozy problemów wychowawczych swojego oddziału;

 11. systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

 12. analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;

 13. pisemne powiadamianie rodziców ucznia, na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku) o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej (śródrocznej/rocznej) z zajęć edukacyjnych;

 14. powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (rocznych) i w przypadku uczniów klasy VIII - końcowych;

 15. informowanie rady pedagogicznej o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji.

2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

§ 51. 1. Wychowawca oddziału ma prawo:

 1. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;

 2. kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);

 3. rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;

 4. decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

§ 52. 1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

 1. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;

 2. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej aktualizację;

 3. podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej uczniów;

 4. informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;

 5. efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

 6. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków;

 7. stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

Rozdział 4

Zadania nauczycieli specjalistów

§ 53. 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniami lub ich rodzinami w uzasadnionych przypadkach;

 2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

 4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;

 5. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
  przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;

 6. koordynowanie pomocy udzielanej przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;

 7. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;

 9. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 10. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 11. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 12. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli

§ 54. 1. Do zadań psychologa szkolnego należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;

3) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z uczniem w domu, kierowania ich w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;

uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych;

5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

§ 55. 1.Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;

 3. współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 56. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 57. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 58. Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy
i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

Rozdział 5

Zadania nauczycieli bibliotekarzy

§ 59. 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:

 1. gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;

 2. udostępniania zbiory biblioteczne uczniom i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;

 3. prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;

 4. dokonuje konserwacji zbiorów;

 5. prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;

 6. prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;

 7. uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 8. rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze uczniów;

 9. prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;

 10. prowadzi dokumentację pracy biblioteki.

 1. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

Rozdział 6

Pracownicy obsługi i administracji

§ 60. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 1. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych, zaś w sprawach nie uregulowanych w w/w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy

 2. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

 3. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy
  w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;

 3. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 4. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 5. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 7. udzielanie informacji przez pracownika administracji organowi prowadzącemu, nadzorowi pedagogicznemu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania

  5. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji i pracowników obsługi, ustala dyrektor szkoły.

 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 2. Zadania i obowiązki pracownika administracji:

 1. prowadzenie sekretariatu szkoły;

 2. prowadzenie dziennika podawczego;

 3. prowadzenie teczek akt osobowych i akt pracowniczych pracowników szkoły;

 4. sporządzanie wymiaru uposażeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;

 5. sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 6. sporządzanie do ZUS wniosków o renty i emerytury;

 7. prowadzenie ewidencji i przyjmowanie zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

 8. prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem i awansem zawodowym nauczycieli;

 9. przygotowanie wniosków o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz prowadzenie ich ewidencji;

 10. sporządzanie wykazów pracowników;

 11. sporządzanie wykazów uczniów korzystających z przewozów szkolnych dla przewoźnika;

 12. prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami pracowników;

 13. wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych;

 14. opracowywanie regulaminów pracowniczych;

 15. prowadzenie ewidencji uczniów;

 16. zakładanie arkuszy ocen;

 17. wypisywanie, wydawanie oraz ewidencjonowanie legitymacji szkolnych lub ich duplikatów;

 18. opracowywanie sprawozdań dotyczących uczniów;

 19. prowadzenie składnicy akt;

 20. udział w pracach inwentaryzacyjnych;

 21. opracowywanie planów finansowych;

 22. wysyłanie pism urzędowych i pobieranie poczty od listonosza, z poczty lub drogą elektroniczną;

 23. prowadzenie statystyki wypadków i ich analiza;

 24. uczestniczenie w szkoleniach bhp;

 25. uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe;

 26. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa;

 27. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły;

 28. przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole;

 29. obsługa Systemu Informacji Oświatowej;

 30. opieka nad sprzętem będącym na wyposażeniu sekretariatu;

 31. bezpieczne i właściwe korzystanie z urządzeń w sekretariacie (komputer, drukarka, kserokopiarka).

  8. Zadania i obowiązki pracownika obsługi:

 1. dbałość o zgodny z przepisami stan techniczny obiektu, dokonywanie napraw i konserwacji urządzeń i środków dydaktycznych;

 2. zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą lub włamaniem;

 3. systematyczna dbałość o czystość obiektów szkolnych i otoczenia;

 4. sprzątanie pomieszczeń szkolnych, boisk sportowych oraz terenu zielonego i chodników, koszenie trawy, dbanie o roślinność;

 5. udział w szkoleniach bhp;

 6. udział w przeglądach obiektów szkolnych;

 7. zgłaszanie usterek;

 8. malowanie pomieszczeń szkolnych, konserwacja ogrodzenia i obiektów sportowych;

 9. wykonywanie nieskomplikowanych prac murarskich;

 10. sprawowanie nadzoru wejść do szkoły, zwłaszcza osób niebędących pracownikami szkoły, rodzicami uczniów i uczniami;

 11. przyprowadzenie w/w osób do gabinetu dyrektora szkoły;

 12. kontrolowanie zachowań uczniów podczas przerw, zwłaszcza w szatni i na korytarzach;

 13. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły;

 14. przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole;

 15. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa; przestrzeganie przepisów bhp i p-poż.

DZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

§ 61. 1. W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfika§ cyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i rocznej oceny z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych.

§ 62. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz w konsekwencji na formułowaniu oceny.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie
  o nich uczniów i rodziców;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz poinformowania o kryteriach uczniów i ich rodziców

 3. bieżące ocenianie, śródroczne oraz roczne, klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania:

 1. odpowiedzi ustne;

 2. prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne);

 3. zadania praktyczne;

 4. różne formy pracy na lekcji;

 5. analiza efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty;

 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 2. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego;

 3. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;

 4. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 63. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 1. bieżące;

 2. klasyfikacyjne:

 1. śródroczne i roczne,

 2. końcowe.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.

 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom według następujących zasad: uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi po rozdaniu ich przez nauczyciela; rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.

 5. Z dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5. szkoła nie sporządza kopii , nie powiela dokumentacji , jak również jej nie skanuje.

§ 64. 1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:

 1. monitorowanie pracy ucznia;

 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu
  w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć oraz o postępach w tym zakresie;

 3. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 4. motywowanie do dalszej pracy;

 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 65. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodzicó o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:

 1. indywidualizowanie pracy z uczniem;

 2. dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;

 3. ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;

 4. dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;

 5. przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem elektronicznego dziennika;

 6. umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;

 7. na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;

 8. na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych;

 9. na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców ucznia w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych;

 10. ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  i rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:

 1. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po podliczeniu punktów „ dodatnich” i „ ujemnych” oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale;

 2. poinformowanie ucznia na godzinie wychowawczej i jego rodziców o przewidywanej dla niego śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania za pośrednictwem elektronicznego dziennika;

 3. ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z:

 1. realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

 2. wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

 3. realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć informatycznych, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; w miejscu oceny należy wpisać – zwolniony;

 4. nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 1. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 2. wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

 3. jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;

 4. przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

 1. 7. Ustala się następujące kryteria oceniania:

 1. ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;

 2. ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 3. ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
  i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

 4. ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

 5. ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 6. ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
  i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie.

 1. Częstotliwość i rodzaje oceniania:

 1. ocenianie bieżące;

 2. sumujące (przed zakończeniem I i II etapu nauczania);

 3. kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału);

 4. w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne z przedmiotu;

 5. w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia najwyżej dwie;

 6. sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane.

 1. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 2. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.

 3. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 5. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostarcza ją do szkoły, a wychowawca powiadamia o treści opinii nauczycieli, po zapoznaniu się z nią. Kopię opinii przechowuje pedagog szkolny przez okres nauki ucznia w szkole.

 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 7. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).

 8. Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

 9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o jego postępach w nauce, a także do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego (w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru).

 10. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez:

 1. uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego;

 2. rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach;

 3. nauczycieli stosujących dany system;

 4. sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach;

 5. dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu;

 6. badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.

§ 66.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 67. W szkole obowiązuje odrębny dokument – Wewnątrzszkolny System Oceniania, który uszczegóławia zasady oceniania, klasyfikowania, promowania, trybu odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów i zachowania.

Rozdział 2

Ocenianie uczniów w klasach I- III

§ 68. 1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 1. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela w szczególności na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych.

 2. Celem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

 3. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 5. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować ocenę słowną i zapis cyfrowy.

 6. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

§ 69. 1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla:

 1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
  na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 2. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
  ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.

Rozdział 3

Klasyfikowanie uczniów

§ 70. 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

Lp.

Nazwa oceny

Stopień wyrażony cyfrą

Skrót oceny

1

celująca

6

cel

2

bardzo dobra

5

bdb

3

dobra

4

db

4

dostateczna

3

dst

5

dopuszczająca

2

dop

6

niedostateczna

1

ndst

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.

 2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.

 3. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali:

  Lp.

  Nazwa oceny

  Skrót oceny

  1

  wzorowa

  wz

  2

  bardzo dobra

  bdb

  3

  dobra

  db

  4

  poprawna

  popr

  5

  nieodpowiednia

  ndp

  6

  naganna

  ng

 1. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
  o której mowa w ust. 1 i 4.

 2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.

 3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 71. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

1) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;

2) podsumowaniu zachowania ucznia;

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania z tym, że w klasach I-III w przypadku:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
  z tych zajęć;

 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
  z tych zajęć.

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku do 31 stycznia.

 1. Termin śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego i rocznego rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

 3. Na cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

 4. Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację.

 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 72. 1. Klasyfikacja roczna polega na:

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 73. 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17.

 2. Uczniowi z orzeczeniem można wydłużyć etap edukacyjny:

  1. jeden rok na I etapie edukacyjnym
  2. o dwa lata na II etapie edukacyjnym

§ 74. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Rozdział 4

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny z zachowania

§ 75. 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemnym wnioskiem o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, pod warunkiem spełnienia przesłanek w ust.2.

 1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:

 1. liczba nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%

 2. uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;

 3. ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

 1. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.

 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.

 3. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
  z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze

 4. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.

 5. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje wniosek.

 6. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.

 7. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie

  z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.

 8. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, muzyki, plastyki, techniki lub wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę zajęć praktycznych.

 9. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel przedmiotu uczący ucznia ubiegającego się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 10. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

 11. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.

 12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 13. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.

 14. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

 1. wychowawca klasy;

 2. nauczyciel uczący w danej klasie;

4) pedagog lub psycholog szkolny;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

17. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń:

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

Rozdział 5

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 76. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

 1. uczniów, o których mowa w § 73 ust. 2;

 2. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

 3. ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

 4. ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;

 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
  z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 6. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego;

 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.

 2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1 oraz § 77 ust. 1.

 3. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;

 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 4. imię i nazwisko ucznia;

 5. zadania egzaminacyjne;

 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 6

Egzamin poprawkowy

§ 77. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w§ 69 ust. 2 zdanie 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 2. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

 3. nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 78. ust. 1.

 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

 3. termin egzaminu poprawkowego;

 4. imię i nazwisko ucznia;

 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

  11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 65 ust. 6. pkt 3.

Rozdział 7

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 78. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 76 ust. 1.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
  o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

 4. imię i nazwisko ucznia;

 5. zadania sprawdzające;

 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog szkolny;

5) psycholog;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 3. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

17.Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 8

Promowanie ucznia

§ 79. 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:

 1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

 2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

  3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:

 1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

 2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 69 ust. 2.

 2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17.

§ 80. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 69 ust. 2 i przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty, o którym mowa w § 3 pkt 11.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

§ 81. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 2. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 82. 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Rozdział 9

Zasady oceniania zachowania uczniów

§ 83. 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 84. 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 69 ust. 4.

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów I i II etapu kształcenia

 2. Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia jest zachowanie dobre.

 3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

 1. sumę punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia

 2. opinię o uczniu wyrażoną ustnie przez nauczycieli uczących w danej klasie;

 3. opinię klasy.

  7.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

 1. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 2. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 3. okazywanie szacunku innym osobom.

  8.W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.

9. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

10. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
w ciągu całego roku szkolnego.

12. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 77 ust.1.

§ 85. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który:

 1. jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;

 2. rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

 3. stanowi wzór kulturalnego zachowania;

 4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);

 5. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;

 6. jest wolontariuszem;

 7. działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;

 8. rozwija tradycje szkoły.

 1. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo:

 1. przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

 2. nieobecności ma usprawiedliwione w terminie

 3. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;

 4. nie spóźnia się na zajęcia;

 5. cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

 6. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

 7. godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

 8. jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;

 9. jego postawa jest godna naśladowania.

 1. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:

 1. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

 2. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

 3. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;

 4. włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

 5. wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 6. jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;

 7. nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

 8. nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.

 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

 1. ma pozytywny stosunek do nauki;

 2. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;

 3. na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;

 4. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;

 5. nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;

 6. sporadycznie spóźnia się na zajęcia;

 7. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

 8. nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

 9. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

 10. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);

 11. nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;

 12. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku;

 13. nie popadł w konflikt z prawem;

 14. przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;

 15. ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;

 16. nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);

 17. reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

 1. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

 2. uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;

 3. liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);

 4. wagaruje;

 5. spóźnia się na zajęcia;

 6. nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

 7. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

 8. charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

 9. wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

 10. niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

 11. jego strój i wygląd są niezgodne z obowiązującymi ucznia zasadami;

 12. nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.

 1. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

 1. uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni
  i pracowni;

 2. ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);

 3. swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;

 4. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

 5. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

 6. naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

 7. zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

Rozdział 10

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów

§ 86. 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

 1. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

§ 87. 1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

 1. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:

 1. nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
  w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

 2. w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 2 prace klasowe;

 3. zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
  w grupach międzyoddziałowych;

 4. prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być wydłużony do 21 dni;

 5. z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;

 6. sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 1. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
  z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

 1. Stosuje się następującą procentową skalę oceny prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, testów):

ocena

% poprawności wykonania

Celujący (6)

100 % + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry (5)

100 – 95,1 %

Bardzo dobry minus (5-)

95 – 90 %

Dobry plus (4+)

89,9 – 85,1 %

Dobry (4)

85 – 78,1 %

Dobry minus (4-)

78 – 70 %

Dostateczny plus (3+)

69,9 – 65,1 %

Dostateczny (3)

65 – 58,1 %

Dostateczny minus (3-)

58 – 50 %

Dopuszczający plus (2+)

49,9 – 45, 1 %

Dopuszczający (2)

45 – 35, 1 %

Dopuszczający minus (2-)

35 – 25,1 %

Niedostateczny plus (1+)

25 – 18,1 %

Niedostateczny (1)

0 – 18 %

 1. Ocena „celująca” jest wystawiana za uzyskanie 100% i poprawne rozwiązanie dodatkowego zadania oznaczonego tzw. „gwiazdką” (*) ze sprawdzianów i testów.

§ 88. 1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.

 1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

DZIAŁ VII

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Prawa i obowiązki ucznia

§ 89. 1. Uczeń ma prawo do:

 1. wiedzy o przysługujących mu prawach;

 2. kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

 3. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

 4. zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

 5. zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;

 6. odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;

 7. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

 8. opieki wychowawczej;

 9. swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;

 10. rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;

 11. powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;

 12. jawnej i umotywowanej oceny;

 13. czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;

 14. opieki zdrowotnej;

 15. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

 16. ochrony własności intelektualnej;

 17. współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;

 18. korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;

 19. współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;

 20. bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;

 21. uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;

 22. wsparcia ze strony nauczycieli w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

 23. wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;

 24. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

 25. przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

 26. reprezentowania szkoły na zewnątrz;

 27. do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;

 28. równego traktowania.

 1. Do obowiązków ucznia należy:

 1. przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego;

 2. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

 3. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. dbanie o porządek i ład w klasie, i szkole;

 6. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;

 7. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

 8. noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego;

 9. szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

 10. aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;

  wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;

 11. przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;

 12. usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności, wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły;

 13. zgłaszanie do sekretariatu szkoły swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni;

 14. odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.

 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

 1. bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;

 2. współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;

 3. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;

 4. korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;

 5. wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;

 6. korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;

 7. przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.

 1. Uczniowie, nie mogą korzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły, a podczas wycieczek za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób. Wyjątek od zasady stanowi sytuacja, kiedy zaistnieje potrzeba korzystania z telefonu lub tabletu na lekcji. Wówczas uczniowie w określonym dniu korzystają z tych urządzeń tylko podczas lekcji, na którą mieli przynieść w/w urządzenia.

 2. W przypadku naruszenia zasad używania telefonu, telefon zostaje przez ucznia wyłączony i włożony do koszulki w obecności nauczyciela. Zostają powiadomieni o tym fakcie rodzice lub prawni opiekunowie, którzy odbierają telefon ze szkoły.

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 90. 1. Jeśli prawa ucznia zostały naruszone i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji,
uczeń zwraca się o pomoc kolejno do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły.

 1. Kiedy do naruszenia prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

 1. zapoznaje się z opinią stron;

 2. podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego;

 3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;

 4. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję, co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.

 1. W przypadku, gdy do naruszenia praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do podmiotów wskazanych w ust.1, którzy:

 1. zapoznają się z opinią stron;

 2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego;

 3. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

 2. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły
  w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 3. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

§ 91. 1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować formy wyróżnienia:

 1. pochwała wychowawcy oddziału;

 2. pochwała dyrektora szkoły udzielona ustnie na forum oddziału lub szkoły;

 3. pochwała pisemna dyrektora szkoły;

 4. list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

 5. nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;

 6. nagroda rzeczowa;

 7. wytypowanie do nagrody w postaci stypendium;

 8. nadanie tytułu „Uczeń Roku”;

 9. nadanie tytułu „Primus Inter Pares”;

 10. nadanie tytułu „Sportowiec Roku”;

 11. nadanie tytułu „Bohater Roku”.

 1. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:

 1. wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;

 2. w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;

 3. dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

 1. Tytuł „Uczeń Roku” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się dużym progresem w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań, działaniami na rzecz samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.

 2. Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się,
  w ciągu całego okresu pobytu w szkole, wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole miał ocenę zachowania
  co najmniej bardzo dobrą.

 3. Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.

 4. Tytuł „Bohater Roku” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który swoim wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą budzi powszechne uznanie społeczności szkolnej i środowiska.

 5. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 8-11, otrzymują od dyrektora szkoły dyplom i pamiątkową książkę oraz zostają wpisani do „Księgi Wyjątkowych Absolwentów Szkoły”.

§ 92. 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

 1. Sprzeciw może być złożony do dyrektora szkoły w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 2. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

 1. wychowawca oddziału;

 2. pedagog szkolny;

 3. opiekun samorządu uczniowskiego;

 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

 5. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.

 2. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia skarżącego na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od podjętej decyzji.

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

§ 93. 1.Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora
i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

 1. upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału;

 2. nagany wychowawcy oddziału;

 3. upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;

 4. upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;

 5. nagany dyrektora szkoły;

 6. pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;

 7. pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej funkcji);

 8. przeniesienia ucznia do równoległej klasy, o ile taka istnieje.

 9. wykluczenia ucznia z udziału w imprezach o charakterze rozrywkowym

 10. przeniesienia ucznia do innej szkoły

 11. zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
  a zwłaszcza do:

 1. naprawienia wyrządzonej szkody,

 2. wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,

 3. uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,

 4. przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.

 1. W przypadku demoralizacji ucznia polegającej w szczególności na:

 1. naruszeniu zasad współżycia społecznego;

 2. popełnieniu czynu zabronionego;

 3. systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

 4. spożywaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia;

 5. wagarach;

 6. uprawianiu nierządu;

 7. udziale w grupach przestępczych;

dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców, sąd rodzinny oraz policję.

 1. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub
  na policję w przypadkach, gdy:

 1. rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;

 2. uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;

 3. szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;

 4. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.

 1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
  w ust. 1, są odnotowywane w elektronicznym
  dzienniku uwag danego oddziału.

 2. Uczeń może zostać ukarany w szczególności w przypadku:

 1. lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;

 2. nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;

 3. braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;

 4. niszczenia mienia szkoły;

 5. niewłaściwego zachowania się podczas zawodów sportowych, w konkursach i imprezach;

 6. fałszowania dokumentów;

 7. nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

 8. rozpowszechniania treści pornograficznych;

 9. zamieszczania w Internecie wizerunku lub treści bez zgody osób których dotycz

 10. umieszczona treść bądź wizerunek;

 11. naruszenia dóbr osobistych i godności nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego i pracowników szkoły;

 12. nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.

 1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

 2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.

 3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

 4. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności, traktowane winny być na korzyść obwinionego.

 5. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności oddziałowej, która ucieka z zajęć lekcyjnych, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki.

 6. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:

 1. wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:

 1. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

 2. drobne uchybienia natury porządkowej, np. brak stroju sportowego, przyborów itp.;

 3. spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;

 4. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;

 5. przerzucanie winy na innych;

 6. samowolne opuszczanie lekcji;

 7. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 1. wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:

 1. samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia;

 2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano;

 3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów;

 4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób;

 5. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego;

 6. opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć;

 7. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;

 1. dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej
  w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej liczby godzin w semestrze;

 1. dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:

 1. mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia;

 2. którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów;

 3. dopuszcza się kradzieży;

 4. opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,

 5. narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole;

 1. kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:

 1. powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary;

 2. wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia;

 3. stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy;

 4. znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej;

 5. niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły;

 6. fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć.

 1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności
  w przypadku:

 1. gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;

 2. używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

 3. agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;

 4. umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 5. spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;

 6. kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków
  i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;

 7. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;

 8. zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
  w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;

 9. innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.

 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary
  w terminie 3 dni od jej wymierzenia do dyrektora szkoły. W formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary
  i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

§ 94. 1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze,
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z wnioskiem zawierającym uzasadnienie o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 1. Jeżeli przeniesienie ucznia do innej szkoły jest uzasadnione, dyrektor występuje do
  kuratora oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.

 2. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.

 3. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.

 4. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 5. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

DZIAŁ VIII

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rozdział 1

Ogólne zasady działania oddziału przedszkolnego

§ 95. 1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły.

 1. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodzicom.

 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 20.

 3. Oddział przedszkolny funkcjonuje w dni, w które odbywają się zajęcia szkolne przez pięć godzin zegarowych dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt oraz dni określonych w kalendarzu pracy szkoły.

 4. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców szkoła zapewnia mu opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka jest bezpłatna.

 5. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.

 7. Zajęcia edukacyjne trwają po 30 minut.

 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, np. religii trwają ok. 30 minut – są dostosowane do psychofizycznych możliwości dziecka.

 9. Dzieci w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego uczestniczą w zajęciach języka obcego nowożytnego w wymiarze jednej godziny zegarowej tygodniowo.

 10. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

 11. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.

 12. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału rozpatruje dyrektor szkoły.

Rozdział 2

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

§ 96. 1. Celem działalności oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;

 2. doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażanie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

 3. ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

 4. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

  2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

 1. zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;

 3. organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;

 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

 6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

 7. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 8. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 9. organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 1. Oddział przedszkolny:

 1. wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb możliwości, w szczególności poprzez:

 1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;

 2. system ofert edukacyjnych;

 3. stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć;

 4. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;

  2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci

  3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;

  4) w działalności wychowawczo-dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;

  5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

 1. W oddziale przedszkolnym:

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka;

2) wzmacnia się u dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;

3) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym

§ 97. 1. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 2. Z inicjatywą udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą:

 1. rodzice dziecka;

 2. nauczyciel oddziału przedszkolnego;

 3. specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem;

 4. pielęgniarka środowiskowa;

 5. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

 6. asystent rodziny;

 7. pracownik socjalny;

 8. kurator sądowy

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 3. inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne

 4. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

Rozdział 4

Bezpieczeństwo w oddziale przedszkolnym

§ 98. 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą o poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą:

 1. zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły;

 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

 3. stwarza atmosferę akceptacji;

 4. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

Rozdział 5

Zadania nauczyciela

§ 99. 1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny jednemu nauczycielowi.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.

 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

 3. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym między innymi:

 1. zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;

 2. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;

 3. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;

 4. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

 5. udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;

 6. zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

 7. wydaje rodzicom kartę zawierającą informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

 2. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

 3. wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;

 4. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

 5. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;

 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna).

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

 1. dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

 2. prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;

 3. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg;

 4. współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

 1. wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie;

 2. wyboru pomocy dydaktycznych;

 3. opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;

 4. zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym;

 5. udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

 6. aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli;

 7. pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów;

 8. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

§ 100. 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:

 1. podmiotowego i życzliwego traktowania;

 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 3. akceptacji takim, jaki jest;

 4. własnego tempa rozwoju;

 5. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

 1. Dziecko ma obowiązek:

 1. podporządkowania się obowiązującym w oddziale zasadom współżycia społecznego;

 2. przestrzegania zasad higieny osobistej;

 3. szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

§ 101. 1. Rodzice mają prawo do:

 1. wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym;

 2. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;

 3. znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy ściennej oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez wychowawcę;

 4. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

 1. uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;

 2. obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale przedszkolnym oraz podczas wyjść i wycieczek;

 3. dostęp do wyników indywidualnej obserwacji dziecka;

 4. dostęp do pracy dziecka i wytworów plastycznych;

 5. do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły;

 6. wychodzenia z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;

 7. informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 8. wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;

 9. wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

 1. Rodzice są zobowiązani do:

 1. zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

 3. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz drodze powrotnej;

 5. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

 6. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

 7. udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;

 8. odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;

 9. współpracy z pielęgniarką w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski o zdrowie dziecka;

 10. kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich osoby. Po wejściu na teren szkoły udają się do szatni, gdzie dziecko przygotowują do pozostawienia w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do Sali zajęć i przekazują wychowawcy grupy.

4. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez rodziców osoby na piśmie.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust.4, znajduje się w karcie informacyjnej ucznia. Karta informacyjna ucznia pozostaje w dokumentacji szkoły. Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po okazaniu dowodu tożsamości.

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, np. upojenie alkoholowe.

7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga. Szkoła zobowiązana jest do podjęcia czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole maksymalnie 30 minut. Po upływie tego czasu, szkoła powiadamia Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

9. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

DZIAŁ IX

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Rozdział 1

Ogólne zasady funkcjonowania punktu przedszkolnego

§ 102. 1 1. Organizację punktu przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły.

2. W punkcie przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodzicom.

3. Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym nie może przekroczyć 12.

4. Punkt przedszkolny funkcjonuje w dni, w które odbywają się zajęcia szkolne przez pięć godzin zegarowych dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt oraz dni określonych w kalendarzu pracy szkoły.

5. W przypadku pozostania dziecka z punktu przedszkolnego dłużej niż 5 godzin zegarowych, na wniosek rodziców szkoła zapewnia mu opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka jest bezpłatna.

6. W punkcie przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w punkcie przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe, które mogą być finansowane przez rodziców dzieci.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, np. religii trwają ok. 15 minut – są dostosowane do psychofizycznych możliwości dziecka.

9. Dzieci w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego uczestniczą w zajęciach języka obcego nowożytnego w wymiarze jednej godziny zegarowej tygodniowo.

10. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

11. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do punktu przedszkolnego ustala organ prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.

12. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do punktu rozpatruje dyrektor szkoły.

Rozdział 2

Cele i zadania punktu przedszkolnego

§ 103. 1. Celem działalności punktu przedszkolnego jest w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;

2) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

3)wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

2. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

 1. zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

Rozdział 3

Bezpieczeństwo w punkcie przedszkolnym

§ 104. 1. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej podczas pobytu w nim oraz podczas wszystkich zajęć organizowanych poza punktem przedszkolnym i terenem szkoły:

 1. stałą opiekę podczas pobytu dziecka w punkcie oraz podczas zajęć organizowanych poza punktem i terenem szkoły;

 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

3) stwarza atmosferę akceptacji;

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

Rozdział 4

Zadania nauczyciela

§ 105. 1. Dyrektor szkoły powierza punkt przedszkolny jednemu nauczycielowi.

2.Nauczyciel punktu przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

3.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym między innymi:

1) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach punktu przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

4.Do zadań nauczyciela punktu przedszkolnego należy także:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;

6) prowadzenie arkusza obserwacji dziecka

5. Nauczyciel punktu przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg;

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie;

2) wyboru pomocy dydaktycznych;

3) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w punkcie przedszkolnym;

4) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

5) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli;

6) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów;

7) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Rozdział 5

Prawa i obowiązki dziecka w punkcie przedszkolnym

§ 106. 1. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) akceptacji takim, jaki jest;

4) własnego tempa rozwoju;

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

2. Dziecko ma obowiązek:

1) podporządkowania się obowiązującym w punkcie zasadom współżycia społecznego;

2) przestrzegania zasad higieny osobistej;

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki rodziców

§ 107. 1. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym punkcie, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;

 2. znajomości treści planów miesięcznych w punkcie przedszkolnym, z którym zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco;

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości imprez w punkcie przedszkolnym oraz podczas wyjść i wycieczek;

 1. dostęp do wyników indywidualnej obserwacji dziecka;

  d) dostęp do pracy dziecka i wytworów plastycznych;

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy punktu;

f) wychodzenia z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;

g) informacji o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

2. Rodzice są zobowiązani do:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

2) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do punktu przedszkolnego oraz drodze powrotnej;

3) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców punktu, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;

6) odbierania dziecka w godzinach pracy punktu przedszkolnego;

7) współpracy z pielęgniarką w zakresie troski o zdrowie dziecka;

8) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

3. Dziecko do punktu przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców osoby i przekazują bezpośrednio pod opiekę nauczycielowi.

4. Odbioru dziecka z punktu dokonują rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców osoby od nauczyciela.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust.4, znajduje się w karcie informacyjnej ucznia. Karta informacyjna ucznia pozostaje w dokumentacji szkoły. Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po okazaniu dowodu tożsamości.

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, np. upojenie alkoholowe.

7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga. Szkoła zobowiązana jest do podjęcia czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane punktualnie, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu telefonicznego z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole maksymalnie 30 minut. Po upływie tego czasu, dyrektor powiadamia Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

9. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które przedstawia się dyrektorowi i wychowawcy punktu przedszkolnego.

DZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 108. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Statut jest dostępny w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły.

 2. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

 3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany.

 4. Dyrektor szkoły po nowelizacji statutu opracowuje tekst ujednolicony statutu i jest odpowiedzialny do jego upublicznienia.

 5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu uchwalony 01.09. 2015 r. z późn. zm.

 7. Statut obowiązuje od dnia 20 listopada 2017 r.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe