WSO

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY

W GOSTYNIU

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM OCENIANIA

Spis treści

Podstawa prawna …………………………………………………………………………………..      3

Rozdział I. Ogólne zasady oceniania ………………………………………………………………     4

Rozdział II. Ocenianie uczniów w kl. I-III………………………………………………………… 12

Rozdział III. Klasyfikacja uczniów....................................................................................................13

Rozdział IV. Ocena zachowania. Skala i tryb ustalania, sposób formułowania……………………18

Rozdział V. Promocja uczniów…………………………………………………………………… 28

Rozdział VI. Egzamin klasyfikacyjny…………………………………………………………....... 29

Rozdział VII. Egzamin poprawkowy..................................................................................... 31

Rozdział VIII.Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania……………………………………………32

Rozdział IX. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami…………………………………………………………………………………            34

Rozdział X. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych uczniów........................................................................ 36

Rozdział XI. Egzamin ósmoklasisty...................................................................................... 38

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591).
 4. 4.Ustawa z dnia 14 lutego 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

§ 1. 1. W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny.
 2. 3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 2. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 4. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
 5. ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;
 6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
 8. na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;
 9. na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych;
 10. na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców ucznia w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych;
 11. ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 12. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  i rodziców o:
 13. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 14. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 15. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
 16. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
  po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia;
 17. przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
 18. 3)ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§ 3. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie
  o nich uczniów i rodziców;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania:
  1. prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne);
  2. zadania praktyczne;
  3. różne formy pracy na lekcji;
  4. analiza efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru (roku szkolnego);
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;
 7. 7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4. 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

 1. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

§ 5. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
  1. śródroczne i roczne,
  2. końcowe.
 3. 2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

§ 6. 1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom według następujących zasad: uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi po rozdaniu ich przez nauczyciela; rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
 3. 5.Dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5. szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

§ 7. 1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:

 1. monitorowanie pracy ucznia;
 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu
  w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć oraz o postępach w tym zakresie;
 3. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 4. motywowanie do dalszej pracy;
 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego.
 8. Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach nauki.
 9. W semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne.
 10. W ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia najwyżej dwie.

§ 8. 1. Stosuje się następującą procentową skalę oceny prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, testów):

ocena % poprawności wykonania
Celujący (6) 100 % + zadanie dodatkowe
Bardzo dobry (5) 100 – 95,1 %
Bardzo dobry minus (5-) 95 – 90 %
Dobry plus (4+) 89,9 – 85,1 %
Dobry (4) 85 – 78,1 %
Dobry minus (4-) 78 – 70 %
Dostateczny plus (3+) 69,9 – 65,1 %
Dostateczny (3) 65 – 58,1 %
Dostateczny minus (3-) 58 – 50 %
Dopuszczający plus (2+) 49,9 – 45, 1 %
Dopuszczający (2) 45 – 35, 1 %
Dopuszczający minus (2-) 35 – 25,1 %
Niedostateczny plus (1+) 25 – 18,1 %
Niedostateczny (1) 0 – 18%
 1. Na wszystkich przedmiotach aktywność ucznia oraz drobne prace domowe mogą być oceniane za pomocą plusów i minusów:
 2. 5 plusów to ocena bardzo dobra;
 3. 5 minusów to ocena niedostateczna.

§ 9. 1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

§ 10. 1. Ocenianiu bieżącemu w przedmiotowym systemie oceniania podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 1. pisemne prace klasowe (sprawdzian, test) – obowiązkowe, z działu programowego, stylistyczne; nauczyciel ma obowiązek:
 2. z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym zadań sprawdzających;
 3. pracę klasową poprzedzić powtórzeniem;
 4. z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku lekcyjnym;
 5. przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli;
 6. sprawdzić i ocenić prace w terminie do 14 dni; w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych termin ten może być wydłużony do 21 dni.
 7. kartkówki (nauczyciel nie ma obowiązku ich zapowiadać) – niedopuszczalne jest przeprowadzanie kartkówek „za karę” w sytuacjach, gdy nauczyciel ma kłopoty z dyscypliną w klasie; nauczyciel winien:
 8. przeznaczyć na kartkówkę 10 do 15 minut;
 9. umożliwić uczniowi, który z przyczyn obiektywnych nie pisał kartkówki jej pisanie lub ustne zaliczenie;
 10. prace domowe – nauczyciel ma obowiązek przestrzegać następujących zasad zadawania, sprawdzania i oceniania prac domowych:
 11. zadawanie prac domowych:

-        praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną;

-        praca domowa jest zadawana uczniom pod koniec lekcji;

-        każdy uczeń jest zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub podręczniku;

-        obowiązkiem nauczyciela jest precyzyjne wyjaśnienie zadanej pracy domowej oraz udzielenie uczniom odpowiedzi na pytania i wątpliwości jej dotyczące;

-        długoterminowe prace domowe (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje itp.) są zadawane na czas nie krótszy niż tydzień;

-        nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się do niej; chyba że był to okres: matematyka, j. polski – jednego tygodnia; pozostałe przedmioty minimum 2 tygodni;

-        uczeń zgłasza swą wcześniejszą nieobecność nauczycielowi na początku lekcji i uzgadnia z nim termin uzupełnienia braków;

 1. sprawdzanie prac domowych:

-        wykonanie każdej pracy domowej jest sprawdzane przez nauczyciela i potwierdzane jego podpisem lub innym symbolem w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń ucznia;

-        brak pracy domowej, ujawniony podczas sprawdzania jest odnotowywany przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń;

-        każdy uczeń może w ciągu półrocza 3 razy zgłosić brak pracy domowej bez podawania przyczyny;

-        zgłoszoną – brakującą – pracę domową uczeń jest zobowiązany uzupełnić i przygotowaną pokazać nauczycielowi na następnych zajęciach;

-        zgłoszenie braku pracy domowej musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć;

-        długoterminowe prace domowe uczniów (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje itp.) są sprawdzane przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

-        nie każda praca domowa jest oceniana;

-        każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana długoterminowa praca domowa (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje itp.);

-        w zeszycie ucznia nauczyciel odnotowuje zgłoszenie przed zajęciami brak pracy domowej (3 razy), w dzienniku lekcyjnym symbolem „bz”;

-        niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić i ponownie oddać nauczycielowi do oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

-        nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (1);

-        bieżące – codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo (zgodnie z ustaleniami nauczyciela);

-        ocenę niedostateczną (1) za pracę domową otrzymuje uczeń, który: nie wykonał pracy domowej i nie zgłosił tego faktu nauczycielowi przed zajęciami lub zgłasza po raz czwarty i kolejny w semestrze brak pracy domowej.

 1. praca dodatkowa – nieobowiązkowa. Nauczyciel przydziela pracę na prośbę ucznia lub z własnej inicjatywy chętnym uczniom;
 2. praca na lekcji: indywidualna i grupowa;
 3. przedmiotowe testy diagnozujące – obowiązkowe, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów oraz monitorujące i analizujące ich postępy w nauce; testy diagnozujące przeprowadzane są dwukrotnie: na rozpoczęcie i zakończenie nauki w danej klasie;
 4. nieprzygotowanie do zajęć – rozumiane jako brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, lektury, stroju na w-f, materiałów dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia lekcji; uczeń w danym semestrze może zgłosić 3 razy nieprzygotowanie do zajęć – nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku stosując symbol „np”. Zgłoszenie po raz czwarty nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną.

§ 11. 1. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić każdą ocenę bieżącą (poza poprawą na ocenę celującą) ze sprawdzianów i prac klasowych w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 1. Czas przewidziany na poprawę nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.
 2. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i musi odbywać się po zajęciach lekcyjnych.
 3. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy pracy klasowej, sprawdzianu jest obowiązująca, przy zachowaniu ważności oceny pierwotnej. Obydwie oceny są uwzględniane przy wystawianiu oceny śródrocznej, rocznej.

§ 12. 1. Nauczyciel zobowiązany jest wyznaczyć dodatkowy termin na pisanie pracy klasowej dla ucznia, który nie przystąpił do sprawdzianu z przyczyn losowych (usprawiedliwionych).

 1. Termin winien nauczyciel uzgodnić z uczniem, nie może być on jednak dłuższy niż 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie zgłosił się i nie pisał pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem, może pisać w innym terminie, dowolnie wybranym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż tydzień od pierwszego terminu.
 3. Uczeń, który dwukrotnie, mimo uzgodnionego z nauczycielem terminu, nie przystąpił do pisania pracy klasowej ma niezaliczony dział programu i otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Zapisu, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się w przypadku ucznia, który nie zgłosił się w wyznaczonych terminach z ważnych przyczyn losowych, zdrowotnych usprawiedliwionych przez rodzica.
 5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej pisze pracę klasową w terminie dowolnie wybranym przez nauczyciela. Zastosowanie ma również zapis ust. 4.
 6. Uczeń, o którym mowa w ust. 6 traci też możliwość poprawy, o której mowa w § 11 ust. 1 - 4.

§ 13. 1. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 2. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).
 3. Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego (w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru).  
 5. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez:
 6. uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego;
 7. rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach;
 8. nauczycieli stosujących dany system;
 9. sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach;
 10. dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu;
 11. badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.

Rozdział II

Ocenianie uczniów w klasach I-III

§ 14. 1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 1. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji   ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.
 2. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.
 3. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli   edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 5. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować ocenę słowną i zapis cyfrowy.
 6. 7.Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

§ 15. 1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla:

 1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
  na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
  ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.
 3. Oceny bieżące oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest wyrażona stopniem zgodnie z obowiązującą od klasy czwartej skalą ocen.

Rozdział III

Klasyfikacja

§ 16. 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

Lp. Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny
1 celująca 6 cel
2 bardzo dobra 5 bdb
3 dobra 4 db
4 dostateczna 3 dst
5 dopuszczająca 2 dop
6 niedostateczna 1 ndst
 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.
 2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.
 3. Ustala się następujące kryteria oceniania:
 4. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali:
Lp. Nazwa oceny Skrót oceny
1 wzorowa wz
2 bardzo dobra bdb
3 dobra db
4 poprawna popr
5 nieodpowiednia ndp
6 naganna ng
 1. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
  o której mowa w ust. 1 i 4.
 2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.
 3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 17. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

 1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
 2. podsumowaniu zachowania ucznia;
 3. ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
 4. ustaleniu oceny śródrocznej zachowania z tym, że w klasach I-III w przypadku:
  1. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
   z tych zajęć.
 5. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku do 31 stycznia.
 6. Termin śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego i rocznego rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.
 8. Na cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 9. Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację.
 10. 6.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 18. 1. Klasyfikacja roczna polega na:

 1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
 2. podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
 3. ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
 4. ustaleniu oceny rocznej zachowania.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 7. 1)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 19. 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
 3. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
 4. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 20. 1. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych obliczana zgodnie z następującą procedurą:

 1. przypisanie ocen cząstkowych do ustalonych form aktywności podlegających ocenie;
 2. Formy aktywności podlegające ocenie mają przypisaną wagę 5, 3, 2, 1.
 3. 1)Wagi poszczególnych form aktywności podlegających ocenie przedstawiają się następująco:
Waga Forma aktywności

Kolor zapisu

w dzienniku

5

sprawdziany

testy

prace klasowe

sukces w konkursie na etapie szkolnym i powyżej szkolnym

czerwony
3

kartkówki

odpowiedzi ustne

test diagnozujący

długie i krótkie formy wypowiedzi pisemnej z języka polskiego realizowane na lekcji lub w domu

zielony
2

zadanie domowe

prace długoterminowe

wytwory pracy ucznia (szkolne, pozaszkolne)

niebieski
1

aktywność

praca w grupie

przygotowanie do zajęć

zeszyt ćwiczeń

zeszyt przedmiotowy

udział w konkursach szkolnych i powyżej szkolnych

żółty
 1. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań, nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej wagę 5, 3, 2 lub 1.
 2. Średnia ważona obliczana jest automatycznie w Dzienniku Librus według wzoru:

§ 21. 1. Podstawą wystawienia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w kl. IV – VIII jest średnia ważona obliczona automatycznie w Dzienniku Librus zgodnie z progami podanymi w tabeli:

Nazwa oceny Ocena Średnia ważona
Celujący 6 5, 21 i powyżej
Bardzo dobry plus 5+ 5,11 – 5,20
Bardzo dobry 5 4,51 – 5,10
Dobry plus 4+ 4,31 – 4,5
Dobry 4 3,51 – 4,30
Dostateczny plus 3+ 3,31 – 3,5
Dostateczny 3 2,51 – 3,30
Dopuszczający plus 2+ 2,31 – 2,50
Dopuszczający 2 1,71 – 2,30
Niedostateczny 1 0,00 – 1, 70

2. Ocena roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w kl. IV-VIII wystawiana jest na podstawie średniej ważonej obliczonej automatycznie w Dzienniku Librus zgodnie z progami podanymi w tabeli:

Nazwa oceny Ocena Średnia ważona
Celujący 6 5, 21 i powyżej
Bardzo dobry 5 4,51 – 5,20
Dobry 4 3,51 – 4,50
Dostateczny 3 2,51 – 3,50
Dopuszczający 2 1,71 – 2,50
Niedostateczny 1 0,00 – 1, 70

§ 22. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Rozdział IV

Ocena zachowania. Skala i tryb ustalania, sposób formułowania

§ 23. 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 24. 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 16 ust 5.

 1. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów I i II etapu kształcenia
 4. Uczeń ma prawo znać odnotowaną liczbę punktów dodatnich lub ujemnych.
 5. Wnioski o wpis punktów za pozytywne lub negatywne przejawy zachowania ucznia mogą być zgłaszane przez:
 6. zainteresowanego ucznia;
 7. kolegów (koleżanki);
 8. pracowników szkoły.

§ 25. 1. Zachowanie ucznia w klasach I – VIII ocenia się punktowo w zakresie 30 kryteriów, odnoszących się do respektowania przez ucznia zasad i norm społecznych w szkole i poza nią.

 1. Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia jest zachowanie dobre.
 2. Uczeń z dniem rozpoczęcia nauki w danym semestrze obligatoryjnie otrzymuje 230 punktów, do których:
 3. dodaje się punkty za pozytywne przejawy zachowania;
 4. 4.Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za:
Lp. Kryteria oceny Liczba punktów Uwagi
1

Aktywne reprezentowanie szkoły na zewnątrz w różnorodnych konkursach i imprezach:

sportowych

konkursach przedmiotowych

5

10

każdorazowo
2 Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (w zależności od wkładu pracy) 5 - 10 każdorazowo
3 Bierze czynny udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły (np. zbiórka surowców wtórnych, Góra Grosza, wolontariat itp.) 10 każdorazowo
4 Praca na rzecz klasy (np.: dyżury, gazetki, imprezy klasowe) 2 każdorazowo
5 Efektywne pełnienie funkcji w szkole lub klasie (Samorząd Klasowy, Samorząd Uczniowski) 2 każdorazowo
6 Wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość 10 raz w semestrze
7 Wysoka kultura osobista 15 raz w semestrze
8 Punktualność 5 raz w semestrze, jeżeli w kryterium od 18 do 19 będzie miał brak punktów ujemnych
9 Wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych (pow. 90%) 10 raz w semestrze
10 Wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione 5 raz w semestrze
11 Inne pozytywne formy aktywności 5-10 każdorazowo
 1. 5.Punkty ujemne otrzymuje uczeń za:
Lp. Kryteria Liczba punktów Uwagi
1 Niewypełnianie obowiązków dyżurnego 2 każdorazowo
2 Niewłaściwe zachowanie na lekcji (głośna rozmowa z innymi uczniami, opuszczanie stanowiska pracy bez pozwolenia, wykonywanie czynności niezgodnych z tokiem lekcji itp.) 5 każdorazowo
3 Nie wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły 5 każdorazowo
4 Wulgarne słownictwo 10 każdorazowo
5 Dokuczanie innym, przezywanie 10 każdorazowo
6 Przejawianie przemocy i agresji w stosunku do innych uczniów 25 każdorazowo
7 Poniżanie godności innych 20 każdorazowo
8 Kradzież, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie 20 każdorazowo
9 Uleganie nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki, inne używki) 25 każdorazowo
10 Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu 25 każdorazowo
11 Przynoszenie do szkoły urządzeń przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych (noże, zapalniczki, petardy i inne środki pirotechniczne, substancje żrące itp.) 15 każdorazowo
12 Przynoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych ( telefonu komórkowego, MP3 i innych) w czasie lekcji bez zgody nauczyciela 10 każdorazowo
13 Niewłaściwe zachowanie się na stołówce szkolnej, podczas apeli, uroczystości, przerw, na wycieczce itp. 5 każdorazowo
14 Zaśmiecanie otoczenia: toalety, korytarze, szatnie, terenu szkoły 2 każdorazowo
15 Celowe niszczenie mienia szkolnego i cudzego 10 każdorazowo
16 Ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie klasy 5 każdorazowo
17 Samowolne wychodzenie poza teren szkoły 5 każdorazowo
18 Spóźnianie się na lekcje 1 za każde spóźnienie
19 Godziny nieusprawiedliwione 2 za każdą godzinę
 1. Bieżącej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca oraz wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, zaznaczając to w odpowiednim kryterium, o którym mowa w ust. 4 i 5 w dzienniku elektronicznym.
 2. Punkty dodatnie w kryteriach od 6 do 10 oraz punkty ujemne w kryteriach od 18 do 19 wystawia wychowawca klasy.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:
 4. sumę punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia;
 5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
 6. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 7. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 8. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 9. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 10. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 11. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 12. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.
 13. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 14. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 15. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
  w ciągu całego roku szkolnego.
 16. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 36 ust.1.

§ 25. 1. Począwszy od klasy IV, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali, o której mowa w § 16 ust 5.

 1. 2.Ocenie zachowania ucznia odpowiada określony poniżej przedział punktowy:
Ocena zachowania Przedział punktowy
wzorowe powyżej 330
bardzo dobre 330 – 271
dobre 270 – 200
poprawne 199 – 100
nieodpowiednie 99 – 1
naganne 0
 1. Wychowawca klasy, ustalając ocenę zachowania oprócz uzyskanej przez ucznia liczby punktów uwzględnia również następujące zasady:
 2. jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej oceną poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina się do indywidualnej karty ucznia.

§ 26. 1.Przyjmuje się następujący tryb ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania uczniów klas IV – VIII:

 1. śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania za I i II semestr wychowawca ustala na podstawie sumy punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia;
 2. uzyskana przez ucznia suma punktów przeniesiona do odpowiedniego przedziału punktowego, o którym mowa w § 25 ust 2 oraz uwzględnione przez wychowawcę zasady, o których mowa w § 25 ust. 3 pkt 1 – 4 określają ocenę ucznia ustaloną za I i II semestr;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna ucznia jest średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze;
 4. roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia wychowawca ustala na podstawie wskaźnika punktowego obliczonego według poniższego wzoru:

wskaźnik

punktowy

oceny rocznej

=

suma pkt. za I semestr + suma pkt. za II semestr

2

 1. 2.Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem

§ 27. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który:

 1. jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;
 2. rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;
 3. stanowi wzór kulturalnego zachowania;
 4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);
 5. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;
 6. jest wolontariuszem;
 7. działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;
 8. rozwija tradycje szkoły.
 9. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo:
 10. przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;
 11. nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;
 12. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;
 13. nie spóźnia się na zajęcia;
 14. cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;
 15. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;
 16. godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;
 17. jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;
 18. 8)jego postawa jest godna naśladowania.
 19. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:
 20. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 21. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;
 22. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;
 23. włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;
 24. wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
 25. jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;
 26. nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;
 27. 7)nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.
 28. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:
 29. ma pozytywny stosunek do nauki;
 30. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
 31. na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;
 32. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;
 33. nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;
 34. sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
 35. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;
 36. nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;
 37. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
 38. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);
 39. nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
 40. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku;
 41. nie popadł w konflikt z prawem;
 42. przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;
 43. ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;
 44. nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);
 45. 16)reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
 46. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 47. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 48. uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;
 49. liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);
 50. wagaruje;
 51. spóźnia się na zajęcia;
 52. nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 53. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
 54. charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
 55. wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;
 56. niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 57. jego strój i wygląd są niezgodne z obowiązującymi ucznia zasadami;
 58. nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
 59. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
 60. uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni
  i pracowni;
 61. ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);
 62. swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;
 63. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
 64. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 65. naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;
 66. zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

§ 28. 1. Przyjmuje się następujący tryb ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej zachowania uczniów klas I – III:

 1. 1)śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania odnosi się do sumy uzyskanych w danym semestrze punktów, którym przypisane są następujące zwroty:
Liczba uzyskanych punktów Interpretacja słowna
powyżej 330 Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia.
330 – 271 Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia.
270 – 200 Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia.
199 – 100 Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia.
99 – 1 Nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia.
0 Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia.
 1. roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania odnosi się do średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych w I i II semestrze, którym przypisane są zwroty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem, że:
 2. przy ocenie „Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia”, średnia roczna liczba punktów ujemnych nie może być wyższa niż 30,
 3. jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej oceną poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina się do indywidualnej karty ucznia.
 4. Opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia klasy I - III jest zamieszczana w śródrocznym sprawozdaniu wychowawcy klasy i na świadectwie ukończenia danej klasy.
  1. Śródroczna opisowa ocena zachowania ucznia I etapu kształcenia zawiera liczbę punktów uzyskanych przez ucznia oraz interpretację słowną oceny, zgodną z uzyskaną liczbą punktów oraz ewentualne wskazówki zmierzające do poprawy zachowania.
  2. Roczna opisowa ocena zachowania ucznia klasy I - III na świadectwie ukończenia danej klasy, to opis zachowania ucznia, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów oraz z warunkami opisanymi w ust. 1 pkt 2.

Rozdział V

Promocja uczniów

§ 29. 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:
  1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
  2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 2. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
  1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
  2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 16 ust. 2.
 4. 5.O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 30. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 16 ust. 2 i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 1. 2.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

§ 31. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 32. 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Rozdział VI

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 33. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
 2. uczniów, o których mowa w § 22 ust. 2;
 3. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
 4. ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
 5. ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
 6. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:
 7. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
 8. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 9. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
 10. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;
 11. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.
 12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
  z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 16. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 17. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 18. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 19. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
 20. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 oraz § 36 ust. 1.
 21. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 22. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 23. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 24. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;
 25. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 26. imię i nazwisko ucznia;
 27. zadania egzaminacyjne;
 28. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 29. 15.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 7

Egzamin poprawkowy

§ 34. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 16 ust. 2 zdanie 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W skład komisji wchodzą:
 3. dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;
 4. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
 5. nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 9. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 12. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 13. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 14. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;
 15. termin egzaminu poprawkowego;
 16. imię i nazwisko ucznia;
 17. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem, iż rada pedagogiczna jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrazi zgodę na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;

Rozdział VIII

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny z zachowania

§ 35. 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:
 2. liczba nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%
 3. uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;
 4. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
 5. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
 1. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
  z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.
 3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
 4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
 5. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
 6. z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.
 7. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, muzyki, plastyki, techniki lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.
 8. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 9. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
 10. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.
 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
 13. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
 14. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;
 15. wychowawca klasy;
 16. nauczyciel uczący w danej klasie;
 17. pedagog lub psycholog szkolny;
 18. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 19. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń:
 20. aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
 21. pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;
 22. 2)reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

Rozdział 9

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 36. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 3. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
  o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 13. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 14. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 15. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 16. imię i nazwisko ucznia;
 17. zadania sprawdzające;
 18. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 19. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 20. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
 21. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 22. wychowawca oddziału;
 23. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 24. pedagog szkolny;
 25. psycholog;
 26. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 27. przedstawiciel rady rodziców.
 28. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 29. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 30. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 31. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 32. termin posiedzenia komisji;
 33. imię i nazwisko ucznia;
 34. wynik głosowania;
 35. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

17.Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 16, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

Rozdział X
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

§ 37. 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;


 1. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 3. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 4. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 5. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 6. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 8. 3.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 38. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:

 1. wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
 2. realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; w miejscu oceny należy wpisać – zwolniony;
 3. nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, pkt 3 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział XI

Egzamin ósmoklasisty

§ 39. 1. W ostatniej klasie Szkoły przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4. W latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

 1. język polski;
 2. matematykę,
 3. język obcy nowożytny.
 4. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 5. język polski;
 6. matematykę;
 7. język obcy nowożytny;
 8. jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

6. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 40. 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 1. 2.Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora.

§ 41. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawie Prawo oświatowe, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia Szkoły tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
 4. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 2, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który został zadeklarowany, Dyrektor, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
 5. 6.Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, określonych w ust. 2, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

§ 42. 1. Rodzice ucznia składają dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w § 39 ust. 5 pkt 4, z zastrzeżeniem § 39 ust. 4.

 1. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w§ 39 ust. 5 pkt 4 wskazanego w deklaracji, z zastrzeżeniem § 39 ust. 4.

§ 43. 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

 1. 2.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

§ 44. 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
 2. wynik z języka polskiego;
 3. wynik z matematyki;
 4. wynik z języka obcego nowożytnego;
 5. wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w § 39 ust. 5 pkt 4, z zastrzeżeniem § 39 ust. 4.
 6. 3.Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.

§ 45. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem, że uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych ocen końcowych oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, powtarza ostatnią klasę Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

§ 46. Uczeń lub jego rodzice, mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe